Yhdenvertaisuus

Kansantaloustieteen opiskelijat ry:n yhdenvertaisuussuunnitelma 2024

Johdanto

Yhdenvertaisuus on Kansantaloustieteen opiskelijat ry:n toiminnassa yksi tärkeimmistä huomioonotettavista arvoista, ja itsessään syy sille, miksi yhdenvertaisuustyö kuuluu KTTO:n toiminnan ytimeen. Yhdenvertaisuustyötä tehdään yhtäältä sen varmistamiseksi, ettei kukaan joudu kokemaan järjestön toiminnassa häirintää, mutta toisaalta siksi, että jokainen järjestön toimintaan osallistuva voi kokea tulevansa hyväksytyksi osana järjestön toimintaa – riippumatta iästään, rajoitteistaan, sukupuolestaan ja seksuaalisesta suuntautumisestaan, etnisestä tai uskonnollisesta taustastaan, poliittisesta kannastaan, mutta myös elämänvalinnoistaan, kuten ruokavaliostaan. Yhdenvertaisuussuunnitelma on kokoelma KTTO:n käytössä olevia konkreettisia keinoja, joilla ennaltaehkäistään tilanteita, joissa KTTO:n yhdenvertaisuustyön tavoitteet ja niiden pohjalta jäsenille annetut lupaukset eivät toteudu.

Tavoite 1: Kukaan ei joudu kokemaan KTTO:n toiminnassa häirintää

Häirintä on mitä tahansa toiseen ihmiseen vastentahtoisesti kohdistuvaa toimintaa – ilmenipä tämä sitten sanoina, tekoina tai ulkopuolelle jättämisenä. KTTO tuomitsee sen yksiselitteisesti. Rohkaisemme jäseniämme ilmoittamaan kokemastaan häirinnästä häirintälomakkeellamme, ja nimeämme Kannunvalajien turvallisemman tilan periaatteisiin sitoutuneena kaikkiin tapahtumiimme häirintäyhdyshenkilöt. Häirinnän vastaista työtä koordinoivat hallituksen yhdenvertaisuusvastaavat, jotka ovat vuonna 2024 Onni Keskitalo ja Ellen Ormio.

KTTO:n yhdenvertaisuusvastaavat käsittelevät jokaisen esiin tulleen häirintätapauksen perusteellisesti ja luottamuksellisesti. Muita tapahtumissamme tai keskustelukanavissamme häiritseville ihmisille kohdistetaan tapauskohtaisesti sanktioita. Häirintätapaukset otetaan äärimmäisen vakavasti ja hallituksella on valta kohdistaa tarpeen mukaan kurinpitotoimia. Kurinpitotoimet on määritelty yhdistyksen säännöissä. 

Häirintätapauksista voi luottamuksellisesti ilmoittaa täyttämällä häirintälomakkeen.

Tavoite 2: Rohkaisemme jäseniämme avoimuuden, myönteisyyden ja ymmärryksen kulttuuriin

Rakennamme ympärillemme myönteisyyteen perustuvaa kulttuuria. Se tarkoittaa yhteisöä, jonka jäsenillä on kyky suhtautua toisiinsa avoimesti ilman turhia odotuksia tai ennakkoluuloja. Se merkitsee myös kiinnostusta toisten ihmisten ymmärtämiseen – vaikka näkisikin maailman johonkin toiseen verrattuna eri tavalla, on uteliaisuus oppia ymmärtämään asioita myös toiselta katsantokannalta hyve. Vahvistamme tätä viestiä sekä hallituksen toiminnan omalla esimerkillä että toistamalla sitä kaikessa toiminnassamme.

Tavoite 3: Kukaan ei jää KTTO:n toiminnassa yksin

KTTO:lle on tärkeää, ettei kukaan opiskelija jää toiminnassamme yksin. Järjestömme pyrkii ehkäisemään opiskelijoiden jäämistä ainejärjestötoiminnan ulkopuolelle sekä kehittämällä toimintaansa entistä ryhmäyttävämpään suuntaan, että tuomalla opiskelijoille esiin mahdollisuuksia heidän viiteryhmilleen vertaistukea tarjoavaan toimintaan. Ryhmäyttävämmän toiminnan tarjoaminen tarkoittaa muun muassa sitä, että lisäämme tapahtumissamme olevien aktiviteettien määrää, ja kannustamme jäseniämme tutustumaan eritaustaisiin opiskelijoihin muun muassa erinäisiä pelillisiä elementtejä sisältävien haasteiden keinoin. Yhdenvertaisuusvastaavat suunnittelevat tuutorien kanssa toimintaa siten, että tuutorointitoiminta on kaikkia opiskelijoita osallistavaa.

Pyrimme etsimään uusia tapahtumien muotoja, jotka kiinnostavat myös perinteisestä toiminnasta vähemmän innostunutta jäsenistöämme. Tämän toteutamme muun muassa jäsenkyselyiden ja palautelomakkeen avulla. Näiden keinojen lisäksi pyrimme ottamaan jäsenistön mukaan päätöksentekoon myös pitämällä hallituksen kokoukset avoimina.

Tavoite 4: Otamme toiminnassamme huomioon esteettömyyden

KTTO pyrkii järjestämään tapahtumansa esteettömissä tiloissa, jonne jokainen pystyy pääsemään ilman muiden apua. Opintoihin liittyvät tilaisuudet järjestämme aina esteettömissä tiloissa. Jos esim. juhlatilan esteettömyys ei ole mahdollista, nimeämme tapahtumaan esteettömyystukihenkilön, johon voi olla yhteydessä esteettömyyteen liittyvissä asioissa. Tiedotamme saavutettavuuteen liittyvästä tuesta aina näkyvästi ja hyvissä ajoin ennen tapahtumaa.

Korostamme myös taloudellisen esteettömyyden merkitystä. Sitoudumme olemaan perimättä jäsenmaksua tulevaisuudessakin. Jäsenistölle järjestämme niin maksullisia, kuin maksuttomia tapahtumia. Maksullisten tapahtumien kustannukset mitoitamme opiskelijabudjetille realistisiksi ja tarjoamme jäsenillemme tarpeen tullen maksuaikaa tapahtumiemme kustannusten maksamiseen.

Tavoite 5: Yhteisömme ei pakota terveyden tai vakaumuksen vastaisiin valintoihin

KTTO kunnioittaa jokaisen ihmisen terveyttä ja vakaumusta. Tämä tarkoittaa yhtäältä tapahtumissamme tarjottavia monimuotoisia tarjoiluvaihtoehtoja, joissa otetaan huomioon erilaiset ruokaan liittyvät terveydelliset ja vakaumukselliset näkökulmat. Huomioimme tapahtumissamme erikoisruokavaliot laajasti, mutta kiinnitämme myös huomiota siihen, että tarjoiluihimme lukeutuu ympäristöystävällisiä, vegaaneille sopivia sekä kotimaisia vaihtoehtoja. Toisaalta lupaus tarkoittaa myös sitä, että kunnioitamme ihmisten oikeutta käyttää tai olla käyttämättä alkoholia oman valintansa rajoissa. Pidämme huolen, että tapahtumissamme on tarjolla aina sekä alkoholillinen että alkoholiton vaihtoehto. Noudatamme valinnanvapauden periaatetta myös muissa tapahtumissamme esiintyvissä valintatilanteissa.