Säännöt

Kansantaloustieteen opiskelijat ry:n säännöt

1§ Yhdistyksen nimi on Kansantaloustieteen opiskelijat ry ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2§ Yhdistyksen päämääränä on ajaa jäsentensä etuja yliopistossa ja yhteiskunnassa. Lisäksi yhdistys pyrkii osallistumaan opintojen kehittämiseen sekä lisäämään jäsenistönsä sivistystä ja hyvinvointia.

3§ Päämääränsä toteuttamiseksi yhdistys edustaa jäseniään yliopiston hallintoelimissä ja auttaa heitä opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Yhdistys järjestää keskustelutilaisuuksia, yritysvierailuja ja virkistystoimintaa, sekä tekee yhteistyötä kansantaloustieteen yksikön ja muiden opiskelijajärjestöjen kanssa.

4§ Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus kantaa jäsenmaksuja ja vastaanottaa lahjoituksia.

5§ Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä Helsingin yliopistossa kansantaloustiedettä lukevat henkilöt. Myös muut voivat hakea jäsenyyttä. Hallitus hyväksyy yhdistyksen jäsenet.

6§ Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus tarvittaessa, tai jos 30 jäsentä sitä kirjallisesti vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Kokouskutsun on oltava esillä vähintään 7 päivää ennen kokousta yhdistyksen ilmoitustaululla ja sähköpostilistalla.

7§ yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen, joista toinen on marras-joulukuussa pidettävä vaalikokous ja toinen tammi-helmikuussa pidettävä vuosikokous.

8§ Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

– valitaan kokouksen puheenjohtaja

– valitaan kokouksen sihteeri

– valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

– valitaan kaksi ääntenlaskijaa

– esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto ja vahvistetaan tilinpäätös

– päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

– käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätetään jäsenmaksun suuruudesta

– käsitellään muut esille tulevat asiat.

9§ Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

– valitaan kokouksen puheenjohtaja

– valitaan kokouksen sihteeri

– valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

– valitaan kaksi ääntenlaskijaa

– valitaan hallituksen puheenjohtaja, taloudenhoitaja, opintosihteeri sekä valitaan 6 muuta hallituksen jäsentä ja kolme varajäsentä. Hallituksen jäsenen erotessa hänen tilalleen asettuu varajäsen yhdistyksen kokouksen määräämässä järjestyksessä.

– valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet

– käsitellään muut esille tulevat asiat.

10§ Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä toimii hallitus. Hallituksen tehtävänä on:

– johtaa yhdistyksen toimintaa vuosikokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti sääntöjen 2§:ssä mainittujen tarkoitusperien toteuttamiseksi

– huolehtia yhdistyksen varainhoidosta

– valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat.

11§ Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai hallituksen keskuudestaan valitsema varapuheenjohtaja ja yhteensä puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Talousasioista älköön tehtäkö päätöstä taloudenhoitajaa kuulematta.

12§ Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne sekä yhdistyksen ja hallituksen kokousten pöytäkirjat on jätettävä tilintarkastajille vähintään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta.

13§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, taloudenhoitaja, opintosihteeri ja varapuheenjohtaja kaksi yhdessä kuitenkin niin, että taloudenhoitajalla on oikeus kirjoittaa talousasioissa yhdistyksen nimen myös yksin.

14§ Sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää yhdistyksen kokouksessa vain, jos siitä on kokouskutsussa mainittu. Päätös on tehtävä vähintään 3⁄4 enemmistöllä annetuista äänistä.

15§ Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa samalla tavoin kuin sääntöjen muuttamisesta on säädetty.

16§ Yhdistyksen purkautuessa ratkaistaan sen viimeisessä kokouksessa, miten yhdistyksen varat on käytettävä kansantaloustieteen opiskelijain opiskelun, tutkimuksen ja harrastusten edistämiseksi.