Säännöt

Kansantaloustieteen opiskelijat ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kansantaloustieteen opiskelijat r.y. ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on ajaa jäsentensä etuja yliopistossa ja yhteiskunnassa sekä osallistua taloustieteen opintojen kehittämiseen Helsingin yliopistossa sekä pyrkiä lisäämään jäsenistönsä sivistystä ja hyvinvointia.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys edustaa jäseniään yliopiston hallintoelimissä ja auttaa heitä opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Yhdistys voi järjestää keskustelutilaisuuksia, yritysvierailuja ja virkistystoimintaa, sekä tehdä yhteistyötä Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan taloustieteen yksikön ja muiden opiskelijajärjestöjen kanssa.

3 § Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi Helsingin yliopistossa taloustiedettä opiskelevat henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Lisäksi myös muut voivat hakea yhdistyksen jäsenyyttä. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

4 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia.

5 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vaalikokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja, sihteeri, 1-3 opintosihteeriä, 1-3 yrityssuhdevastaavaa ja 4-14 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-3 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja, yrityssuhdevastaava tai hallituksen oikeuttama henkilö kaksi yhdessä. Yhdistyksen hallitus voi tarvittaessa antaa edellä mainituille oikeuden kirjoittaa yhdistyksen nimen myös yksin.

7 § Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi-maaliskuussa ja vaalikokous loka-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattaa yksinkertainen enemmistö annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä yhdistyksen kokous voidaan järjestää myös täysin tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ilman fyysistä paikkaa. Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua myöntämällä valtakirjan toiselle yhdistyksen jäsenelle. Yksi yhdistyksen jäsen voi toimia asiamiehenä korkeintaan yhdelle muulle yhdistyksen jäsenelle.

9 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen sähköpostilistalla. Yhdistyksen kokous on kutsuttava kokoon jos 30 tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.

10 § Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös tai vuosilaskelma, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen tai vuosilaskelman vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus kalenterivuodelle
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja, sihteeri, 1-3 opintosihteeriä, 1-3 yrityssuhdevastaavaa ja muut jäsenet
6. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosi- tai vaalikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11 § Kurinpitotoimet

Yhdistyksen jäsenelle voidaan kohdistaa kurinpitotoimia, mikäli tämä on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistyksen toimintaa tai vakavasti tai toistuvasti rikkonut yhdistyksen hallituksen erikseen hyväksymää yhdenvertaisuussuunnitelmaa.

Päätösvalta kurinpitotoimien käyttämisessä on yhdistyksen hallituksella. Kurinpitotoimina voidaan käyttää varoituksia, määräaikaista porttikieltoa yhdistyksen tiloihin ja tapahtumiin sekä erityisen vakavissa tai toistuvissa tilanteissa toistaiseksi voimassa olevaa porttikieltoa yhdistyksen tiloihin ja tapahtumiin.

Määräaikainen porttikielto voidaan asettaa korkeintaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Toistaiseksi voimassa oleva porttikielto voidaan asettaa ainoastaan vähintään viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä annetuista äänistä. Jäsenellä on aina oikeus tulla kuulluksi häneen kohdistuvassa kurinpitoasiassa

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

13 § Saavutetut jäsenoikeudet

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.